FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy można podpisać umowę na wywóz odpadów komunalnych z częstotliwością jeden raz w miesiącu?

Minimalna częstotliwość wywozu odpadów komunalnych jest określona przepisami miejscowymi i dla Gminy Miejskiej Kraków ustalona jest na jeden raz na dwa tygodnie. Aktem prawa miejscowego jest w tym przypadku Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Uchwała Nr C/1011/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków)


Czego nie można wrzucać do pojemnika na śmieci komunalne?

W pojemniku nie umieszczamy m.in.:
- gruzu
- ziemi
- popiołu
- odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, okien, szyb)
- sprzętu elektronicznego, elektrycznego
- przeterminowanych leków i innych odpadów medycznych
- baterii, akumulatorów
- odpadów niebezpiecznych np. chemikaliów


Czy restauracje, stołówki mogą wrzucać do pojemników na śmieci zlewki kuchenne, obierki?

Punkty żywienia zbiorowego mają obowiązek selektywnego gromadzenia odpadów kuchennych (kod odpadu 20 01 08) i przekazywania ich wyłącznie firmom posiadającym właściwe zezwolenia.

SITA Małopolska posiada w swojej ofercie usługę wywozu tego rodzaju odpadów. Oferuje podstawienie beczek lub pojemników na odpady kuchenne i wywóz z dowolną częstotliwością, a także potwierdzenie ich zagospodarowania na karcie przekazania odpadu.